NHÓM CỦA CHÚNG TÔI

Trường Bán công Paul Habans có những nhà lãnh đạo và giáo viên với quyết tâm đảm bảo thành công của mọi học sinh trong lớp học.

ELMPhoto-2

Elisabeth LaMotte-Mitchell 
Hiệu trưởng

 

Shoshana Bochner 
Giám đốc Tài chính và Hoạt động

 

Monica Solomon

Monica Solomon 
Chánh Văn phòng

 

Shanda Gentry, PreK-4 Director of Curriculum and Instruction

Shanda Gentry 
Giám đốc Chương trình và Giảng dạy PreK-4

 

Jasmine Graves-Black, Director of Student Culture

Jasmine Graves-Black 
Giám đốc Văn hóa Học sinh

 

Sara Fleming

Sara Fleming 
Giám đốc Học tập Mở rộng